Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Ollebolle.net
Nekkedelle 12
3090 Overijse
+32 (0)473 30 58 52
evert@ollebolle.net

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Ollebolle.net biedt zijn klanten de mogelijkheid om de producten uit de webwinkel online aan te kopen.  

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ollebolle.net houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ollebolle.net aanvaard zijn.  

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat onze e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ollebolle.net niet. Ollebolle.net is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ollebolle.net is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.  

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via het contactformulier van www.ollebolle.net.  
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ollebolle.net . Ollebolle.net kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.  

Artikel 4: Online aankopen
De Klant kan gebruik maken van de betaalwijze Bancontact/Mistercash of van Ideal.
Ollebolle.net is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.  
Indien een bestelling ontvangen door Ollebolle.net en betaald door de Klant, door de Klant geannuleerd wordt, rekent Ollebolle.net €2,50 administratieve kosten aan. Deze administratieve kosten worden door Ollebolle.net van het reeds betaalde bedrag afgetrokken, het overige bedrag wordt teruggestort naar de Klant.

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst en afhalen
Artikelen besteld via deze e-commerce website worden geleverd in BELGIË en NEDERLAND.
De levering gebeurt door BPOST. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen door ons aan de woonplaats van de Klant geleverd.
Voor elke bestelling met een totaalbedrag van gelijk aan of minder dan €59,99 , die verzonden dient te worden in België, worden €6,50 verzendkosten aangerekend. Een bestelling met een totaalbedrag gelijk aan of groter dan €60,00 die verzonden dient te worden in België, wordt gratis verzonden.
Voor elke bestelling met een totaalbedrag van gelijk aan of minder dan €79,99 , die verzonden dient te worden in Nederland, worden €9,00 verzendkosten aangerekend. Een bestelling met een totaalbedrag gelijk aan of groter dan €80,00 die verzonden dient te worden in Nederland, wordt gratis verzonden. 
Bij warm weer (> 25°C) wordt er geen chocolade verzonden. 
Ollebolle.net pakt met zorg uw bestellingen in en is niet aansprakelijk voor eventuele schade of breuk tijdens transport.  De zending gebeurt geheel op eigen risico. Uiteraard is het ook mogelijk u bestelling af te halen.

Ollebolle.net vindt het belangrijk om elke bestelling zo snel mogelijk te overhandigen aan Bpost. Afhankelijk van het tijdstip waarop de bestelling plaatst werd, zal het dezelfde werkdag of de werkdag erna vertrekken.  Op zaterdag, zondag en feestdagen zijn er geen leveringen mogelijk. 
Zodra de bestelling overhandigd wordt aan Bpost ontvangt de Klant een e-mail met de track & trace code van de bestelling.
De bestelling zou na 2 - 3 werkdagen toekomen. De leveringstermijnen van Ollebolle.net zijn louter indicatief en niet bindend. Ollebolle.net aanvaardt geen aansprakelijkheid tot vergoeding van schade, ontstaan door te late levering.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Ollebolle.net. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Ollebolle.net was geboden.  

Bestellingen die op de markten worden afgehaald, dienen de dag voor de afhaling voor 19u te zijn ontvangen door Ollebolle.net. Bestellingen die ontvangen worden na 19u, kunnen mogelijks nog niet klaarstaan en kunnen die dag op de markt enige wachttijd vragen.

Bestellingen die afgehaald worden in het magazijn te Eizer-Overijse, kunnen enkel doorgaan op afspraak. Ollebolle.net neemt via mail contact op met de Klant om een tijdstip af te spreken, tevens wordt het afhaaladres doorgegeven. Indien Ollebolle.net geen contact opgenomen heeft, is de afspraak niet bevestigd en kan deze niet doorgaan.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ollebolle.net. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ollebolle.net te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.  

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ollebolle.net.
Herroepingsrecht is niet van toepassing omwille van hygiënische redenen.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen via het contactformulier op www.ollebolle.net, waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Ollebolle.net  

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ollebolle.net zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.  

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Ollebolle.net is bereikbaar via email op evert@ollebolle.net of per post op het volgende adres Nekkedelle 12 – 3090 Overijse.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ollebolle.net beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.  
Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  
Onverminderd het voorgaande behoudt Ollebolle.net zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.  

Artikel 11: Privacy
Zie "Privacyverklaring"

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Ollebolle.net om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ollebolle.net. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  
Ollebolle.net kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.  

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.  

BIJLAGE Verzendinformatie Pasen / Sinterklaas
OlleBolle.net verzendt chocolade holgoedfiguren, wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of breuk tijdens transport, 
waardoor retour en terugbetaling na ontvangst niet mogelijk is.
Uiteraard pakken wij uw bestelling met de grootste zorg in, maar het risico op schade en breuk is heel groot bij deze artikelen.
De zending gebeurt geheel op eigen risico.

Afdrukken