Privacyverklaring

Ollebolle.net verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons per mail contacteren via het mailadres evert@ollebolle.net

Verwerkingsdoeleinden
Ollebolle.net verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzendingen van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (van de Algemene Verordening Gegevensbescherming):
- de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te        nemen (bijvoorbeeld: het afleveradres hebben we nodig om een pakje te laten leveren);
- de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (bijvoorbeeld: facturatie en BTW registratie);
- de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
- de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke      is opgedragen;
- de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de    fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van de persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen van die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is;

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen waarmee Ollebolle.net samenwerkt. Hierbij garandeert Ollebolle.net dat deze derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaring van gegevens
Ollebolle.net bewaart zoveel mogelijk klantengegevens zelf. Soms is het nodig om je gegevens ook op andere plaatsen te bewaren om onze vooropgestelde doeleinden te kunnen volbrengen. Als je gegevens buiten de EU worden bewaard is dit enkel met partijen waarvan ons gegarandeerd wordt dat deze je gegevens optimaal beveiligen. We werken enkel met partijen die voldoen aan de Europese regels (AVG / GDPR).

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en die persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzending naar het volgende e-mailadres: evert@ollebolle.net

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn/haar persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Wij beperken onze nieuwsbrieven tot een minimum. We vinden het zelf ook niet fijn om overspoeld te worden met e-mails. Desondanks vinden we het belangrijk om onze klanten op de hoogte te houden van onze nieuwigheden en of promoties.

Afdrukken